Studija utjecaja na okoliš - južna obilaznica Knina

Na temelju Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode Klasa: UP/I-351-03/14-02/113; Urbroj: 517-06-2-1-2-14-5 i odredbe članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Južna obilaznica Knina, ...

Preuzmite: Studija utjecaja na okoliš - Rasprava
Preuzmite: Studija utjecaja na okoliš - južna obilaznica Knina - dokumentacija